ALT YAPI TASARIM GRUBU

Danışmanlık firması;

Su, Atıksu, Atık Yönetimi, Altyapı ve Yeşil Enerji müşterileri için küresel çevre ve danışmanlık çözümleri.

Su Temini ve Kanalizasyon Şebekeleri (WSS)

Müşterilerimize planlı yeniden yapılanma ve yeni büyümeyi desteklemek için ne kadar güvenli ve yeterli su ve kanalizasyon tesislerinin sunulacağını göstermek üzere WSS hizmetlerinin sürdürülebilir ve etkin yönetimi konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Ekibimiz proses suyu / atık su sistemlerinin tasarımı, yapımı ve işletilmesine yardımcı olmaktadır. Uzmanlarımız, müşterimiz ile verimli ve sürdürülebilir su / atıksu şebekesine doğru yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Temiz ve sürdürülebilir atık yönetimi için çalışıyoruz. Çalışmamız, atık önleme, en aza indirgeme, yeniden kullanma, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve nihayet imha atık yönetimi hiyerarşisi ile uyumludur. Ekibimiz belediye, ev, ticari, endüstriyel, tehlikeli, tarım ve madencilik atıkları dahil olmak üzere atık türleri konusunda tavsiyede bulunabilir. Yaratıcı yaklaşımlar kullanarak atıklardan enerji üretimi için stratejiler geliştirmeye çalışıyoruz.

Kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi

Çalışmamızda, çeşitli iyileştirme yöntemleri ve teknolojisi kullanılarak en son teknolojiler kullanılarak saha karakterizasyonu, toprak ve yeraltı suyu için iyileştirme teknolojileri bulunmaktadır. Kenar kesme araçları kullanarak Permeable Reaktif Bariyer (PRB), katılaşma / Stabilizasyon ve diğer iyileştirme teknolojilerini kullanarak sürdürülebilir iyileştirme konusunda uzmanız. Test protokolleri ile laboratuvar ve saha önlemleri konusunda tavsiyede bulunabiliriz.

Fizibilite ve Risk Değerlendirme Çalışmaları:

Ekibimiz, müşterilerimize projenin başlatılmasının erken aşamalarında ve proje planlama, yürütme, izleme ve kapanış yoluyla destek vermektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SEA) yapmak isteyen müşterilere yardımcı olmak için çeşitli hizmetler dahil olmak üzere gerekli tüm ön proje çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca, proje yaşam döngüsü boyunca olası riskleri önlemek, paylaşmak ve azaltmak amacıyla Risk Analizi ve Risk Yönetimi üzerinde çalışıyoruz. İşimizi desteklemek için güncel tekniklerin yanı sıra yazılımları kullanıyoruz.

_______________________________________________________________

Consultancy Firm

Global environmental and advisory solutions for Water, Wastewater, Waste Management, Infrastructure and Green Energy clients.

Water supply and Sewerage Networks (WSS)

We provide our clients with advises on sustainable and effective management of WSS services to demonstrate how safe and adequate water and sewerage facilities will be provided to support planned redevelopment and new growth. Our team assists in the design, construct, and operation of process water/ wastewater systems. Our experts work closely with our client towards efficient and sustainable water/wastewater network.

Waste Management and Recycling

We are working towards clean and sustainable waste management. Our work is in line with the waste management hierarchy of waste prevention, minimization, reuse, recycling, energy recovery and finally disposal. Our team can advise on waste types, including municipal, household, commercial, industrial, hazardous, agricultural, and, mining waste. We work on developing strategies for energy generation from waste using creative approaches.

Remediation of contaminated sites

Our work includes site characterization using cutting edge technologies, remediation technologies for both soil and groundwater using various remediation methods and technology. We are expert in sustainable remediation using Permeable Reactive Barrier (PRB), solidification/Stabilization and other remediation technologies using cutting edge tools. We can advise on laboratory and field measures with testing protocols.

Feasibility and Risk Assessment Studies:

Our team supports our clients from the early stages of project initiation and through project planning, execution, monitoring and closing up. We conduct all necessary pre-project studies including diverse range of services to assist clients who need to undertake an Environmental Impact Assessment (EIA) and Strategic Environmental Assessment (SEA). We also work on Risk Analysis and Risk Management as to avoid, share and mitigate the possible risks throughout the project life cycle. We use up to date techniques as well as software to support our work.